Gaeilge na hArdteistiméireachta

Foramharc ar an Ábhar:

Is féidir le foghlaimeoirí staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge ina rogha de thrí chúrsa don Ardteistiméireacht.

Is iad seo a leanas aidhmeanna ginearálta na gcúrsaí:

Scileanna teanga na bhfoghlaimeoirí a bhuanú, a dhoimhniú agus a fhorbairt a thuilleadh de réir a acmhainne i dtreo is go mbeidh ar a gcumas páirt ghníomhach a ghlacadh sa saol dátheangach atá mar aidhm náisiúnta ag an rialtas 

Deis a thabhairt d'fhoghlaimeoirí na scileanna teanga a shealbhú agus a fhorbairt de réir a n-acmhainne 

Léargas a thabhairt d'fhoghlaimeoirí ar shaíocht Ghaelach na hÉireann agus deiseanna a chur ar fáil dóibh é seo a bhlaiseadh tríd an teanga, an gceol, an stair agus tríd an litríocht 

Féinmheas agus fénmhuinín na bhfoghalimeoirí a chothú trí thuiscint a thabhairt dóibh ar a bhféiniúacht agus ar a n-oidhreacht chultúrtha 

Meon dearfa i leith na teanga a chothú agus dearcadh dearfa ar fhoghlaim teangacha a chothú sna foghlaimeoirí 

Taitneamh agus spreagadh intleachtúil agus mothúchánach a thabhairt d'fhoghlaimeoirí 

Foghlaimeoirí a ullmhú chun páirt a ghlacadh i saol na hoibre arb í an Ghaeilge gnáth-theanga chumarsáide na hoibre nó na gairme sin


Ábhar

Cuirtear ábhar na gcúrsaí ar fáil i siollabais atá dírithe ar an mBonnleibhéal, ar an nGnáthleibhéal agus ar an Ardleibhéal. Leagtar béim láidir ar an gcumarsáid mar chuspóir teagaisc.

Déantar soláthar ar an réimse teanga atá riachtanach chun na cuspóirí cumarsáide a chur i gcrích. Tugtar liostaí de thopaicí le húsáid mar mheán chun cumas cumarsáide na bhfoghlaimeoirí a fhorbairt. Cuirtear béim ar ghníomhaíochtaí agus ar raon leathan de thascanna atá bunaithe ar théacsanna aiceanta labhartha agus scríofa. Leagtar béim ar fhorbairt Fheasacht Teanga agus Fheasacht Chultúir na bhfoghlaimeoirí sna cúrsaí seo freisin.

I gcás an Ghnáthleibhéil agus an Ardleibhéil, ní mór d'fhoghlaimeoirí saothrú a dhéanamh ar théacsanna próis agus filíochta. Déanann lucht an Ardleibhéil staidéar ar théacsanna breise próis agus filíochta chomh maith le staidéar teoranta ar Stair na Gaeilge.


Measúnach

Is féidir le hiarrthóirí tabhairt faoi scrúdú na Gaeilge ina rogha de thrí leibhéal don Ardteistiméireacha - Bonnleibhéal, Gnáthleibhéal agus Ardleibhéal mar a leanas:

Labhairt: Béaltriail ag gach leibhéal

Claustuiscint: Triail chluastuisceana ag gach leibhéal

Scríobh: Scrúdú scríofa ina bhfuil léamhthuiscint agus tascanna éagsúla ceapadóireachta le comhlíonadh ag gach leibhéal

Prós agus Filíocht: i gcás an Ardleibhéil agus an Ghnáthleibhéil, déantar scrúdú ar théacsanna próis agus filíochta de réir na gcritéar atá leagtha síos. Bíonn téacsanna breise próis agus filíochta agus topaicí a bhaineann le Stair na Gaeilge san áireamh i gcás an Ardleibhéil ,